תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב- 19 בינואר, 2017

 

פרק א' – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

1.      מבוא והגדרות

1.1.        ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת www.clinicrent.com, או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל על ידי קליניקרנט בע"מ, מרח' דובנוב 7, תל אביב 6473207 (חברה בהקמה)  (להלן: "החברה")

1.2.        השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (ראה פרק ב' להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה (להלן: "תנאי השימוש"). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר הינך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואת מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

1.3.        במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

1.3.1.   "אתה" או "משתמש" - משמעו כל גולש (לרבות שוכר ו/או משכיר, כהגדרתם להלן) אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו להלן) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת.

1.3.2.   "חומר" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו.

1.3.3.   "מטרת עסק"  - משמעה קבלת קהל ומתן טיפול רפואי ו/או פרה-רפואי ו/או רפואה אלטרנטיבית ו/או רפואה משלימה ו/או יעוץ רפואי ו/או אימון (coaching) ו/או טיפול מסוג אחר, והכל, למטרה חוקית בלבד.

1.3.4.   "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש ו/או רכישת השירותים המוצעים בו. השימוש באתר (לרבות העלאת חומרים לאתר ו/או צפייה בחומרים באתר) אינו כרוך בתשלום. השירותים המוצעים באתר כרוכים בתשלום.

1.3.5.   שכירות שעתית" – משמעה שכירות קליניקה ע"י השוכר לשעה בודדת ו/או למספר שעות בודדות, באופן חד פעמי או באופן מחזורי, במועדים כפי שיסוכמו בין המשכיר לשוכר, בכפוף לתנאי הביטול המנויים בסעיף ‏4.12.1 להלן.

1.3.6.   שכירות משמרת" - משמעה שכירות קליניקה ע"י שוכר למשמרת/משמרות שבועיות, במועדים כפי שיסוכמו בין המשכיר לשוכר במהלך חודש ימים, בהתחייבות מראש ל- 12 חודשים, בכפוף לתנאי הביטול המנויים בסעיף ‏4.12.2 להלן.

1.3.7.   "שכירות חודשית" - משמעה שכירות קליניקה ע"י שוכר, לשימושו של השוכר בלבד במהלך חודש ימים, בהתחייבות מראש ל-12 חודשים, בכפוף לתנאי הביטול המנויים בסעיף ‏4.12.2 להלן.

1.4.        תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.

 

2.      זכות השימוש באתר

2.1.        האתר הינו פלטפורמה מקוונת, אשר נועדה לקשר בין רופאים/מטפלים/מאמנים עצמאיים המעוניינים לשכור חדר/י טיפולים/קליניקות/משרדים (להלן, ביחד: "קליניקות") למטרת עסק (לעיל ולהלן: "השוכר"), לבין בעלי זכויות בקליניקות הרשאים ומעוניינים להשכירן למטרת עסק לשוכרים (לעיל ולהלן: "המשכיר").

2.2.        החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר, ובכלל זה בחומרים המוצגים בו, בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

2.3.        כל משתמש המעוניין לשכור ו/או להשכיר קליניקה למטרת עסק ו/או לבצע פעולות באמצעות האתר, יידרש להירשם לאתר וליצור לעצמו פרופיל משתמש. במסגרת הרישום ויצירת פרופיל המשתמש, המשתמש יידרש למסור באתר מספר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי (כהגדרתו להלן) כדוגמת שם מלא, דוא"ל, טלפון וכו', כפי שמבוקש באתר. כמו כן:

2.3.1.   משתמש שהינו שוכר יידרש למסור גם פירוט נוסף אודות הפרופיל המקצועי שלו, המהווה ו/או עשוי גם הוא להוות מידע אישי (כדוגמת מספר רישיון, תחומי התמחות, ותק וכו', כפי שיהיה מבוקש באתר).  

2.3.2.   משתמש שהינו משכיר ומעוניין להשכיר קליניקה, יידרש למסור גם פרטים אודות הקליניקה המוצעת על ידו להשכרה (לדוגמא – מיקום כללי בארץ, קומה, מספר חדרים, שירותים נלווים, מחיר השכירות, סוג השכירות המבוקש, תמונות וכו' – בהתאם לשדות המידע כפי שיהיו מבוקשים באתר).

2.3.3.   מסירת הפרטים לפי סעיפים ‏2.3.1 ו- ‏2.3.2 תתבצע ע"י המשתמש באמצעות האתר, או בשיחה טלפונית עם נציג החברה בשעות פעילות החברה. המשתמש מודע לכך כי חלק מהפרטים הינם מנדטוריים לצורך יצירת פרופיל המשתמש וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום לאתר ולצרוך/להזמין את השירותים המוצעים בו.   

2.4.        הנתונים אשר ימסרו ע"י המשתמש לפי סעיף ‏2.3 ו-‏2.3.1 לעיל יכונו, להלן: "פרטי המשתמש". הנתונים אשר ימסרו ע"י המשתמש לפי סעיף ‏2.3.2 לעיל יכונו, להלן: "פרטי הקליניקה".

2.5.        לאחר הרישום לאתר בפעם הראשונה ויצירת פרופיל המשתמש, ישלח למשתמש דוא"ל אוטומטי ובו שם משתמש וסיסמא ראשוניים, לכניסה חד פעמית. עם הכניסה הראשונה לאתר עם שם המשתמש והסיסמא הראשוניים, יתבקש המשתמש להחליפם. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש ו/או את סיסמת הכניסה האישית שלך. כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות כל מידע שיימסר ו/או כל פעולה או עסקה שתתבצע תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמא שלך)  תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתר פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה בפרופיל המשתמש שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך, כאמור).

2.6.        למעט שם המשתמש, יתר פרטי משתמש הכוללים מידע אישי ויועלו ע"י משתמש כלשהוא לאתר בעת הרישום ויצירת פרופיל המשתמש (ובכלל זה טלפון, דוא"ל), וכן כתובת מדויקת של הקליניקה (ביחס למשתמש שהוא משכיר) יהיו חשופים אך ורק בפני החברה, ולא יהיו חשופים בפני משתמשים אחרים באתר, עד להשלמת עסקת השכירות בין המשכיר לשוכר.

2.7.        על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שתמסור באתר (לרבות, פרטי המשתמש בכלל ומידע אישי בפרט), בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

3.      מגבלות השימוש באתר

3.1.        על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי. בכלל זה:

3.1.1.   אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו. כל תמונה המועלית לאתר לא תעלה על גודל של 2MB.

3.1.2.   אין ליצור קישור, קישור עמוק (deep linking) ו/או או הפניה לאתר מאתרים אחרים. כמו כן, חל איסור להפנות לכל קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי שימוש אלה ו/או עפ"י כל דין.

3.1.3.   אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא;

3.1.4.   אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש;

3.1.5.   אין לפרסם ו/או לשדר באתר כל חומר לא חוקי ו/או שפרסומו נאסר עפ"י דין, מאיים, מטריד, פוגעני, מסית, שיקרי, מטעה, גזעני, מעליב, וולגרי, גס, אין להשתמש בשפה בוטה, אין לבצע שימוש חודר ו/או מפר פרטיות של אחר, אין לפרסם כל חומר שיש בו משום הוצאת לשון הרע, דברי השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, אין לבצע שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, ואין להשתמש באתר (לרבות בחומרים ובחומרי המשתמש) לצורך ביצוע או עידוד ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; 

3.1.6.   אין להעלות לאתר דברי פרסומת או חומרים המהווים הטרדה (כהגדרת מונחים אלה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשרות"), וכן אין לערוך סקרים ו/או תחרויות ו/או הגרלות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. בנוסף, אין לעשות שימוש באתר למטרות פוליטיות כלשהן;

3.1.7.   אין לכלול באתר כל חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

3.1.8.   אין לפרסם כל חומר הפוגע/מפר זכויות קניין רוחני (של אחר (לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, פטנטים וכו') ללא הרשאה מפורשת מאת בעל הזכויות;

3.1.9.   למעט לצורך הרישום לאתר ויצירת פרופיל המשתמש, אין להעלות ו/או לפרסם באתר או בכל חלק ממנו (לרבות צ'אטים, פורומים, בלוגים וכו' – אם וככל יהיו) מידע אישי (ובכלל זה פרטי יצירת קשר עם המשתמש (כדוגמת טלפון, דוא"ל) ו/או כתובת מדויקת של הקליניקה). מבלי שהאמור יהווה היתר לפרסום מידע אישי כלשהוא באתר ו/או לגרוע מיתר הסעדים המוקנים לחברה עפ"י דין ו/או תנאי שימוש אלה במקרה של הפרת התחייבויותיו המשתמש מכח סעיף זה, מובהר בזאת כי מידע אישי שיפורסם ע"י משתמש בחלק כלשהוא באתר שלא לצורך הרישום ויצירת פרופיל משתמש, אם וככל שיפורסם, יחסם ו/או ימחק ו/או יושחר ע"י החברה. למשתמש אשר פרסם מידע אישי כאמור בניגוד לאמור לעיל תישלח הודעה בנושא ע"י החברה, בטרם חסימת יכולת הגישה של משתמש זה אל האתר.

3.1.10.                     אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

3.2.        החברה עושה מאמצים לאתר חומר פוגעני ו/או כזה המפר את תנאי השימוש ו/או הוראות הדין, אך אינה מתחייבת כי לא ימצאו חומרים מסוג זה באתר – שכן החברה אינה שולטת על חומרים ותכנים המועלים לאתר. ככל שמשתמש נתקל בחומר מסוג זה, עליו לידע את החברה על כך בהקדם האפשרי, והחברה תפעל להסרת תכנים אלה בהתאם לדין.

3.3.        החברה רשאית למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו, אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או בעת העלאת חומרים לאתר (לרבות במסגרת חומרי המשתמש) ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לחברה ו/או באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. האמור בסעיף זה בא להוסיף על הוראות סעיף ‏3.1.9 לעיל ולא לגרוע מהן. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל. משתמש שהורחק מהאתר לא יהיה רשאי לחזור ולגוש בו גם תחת שם משתמש אחר.

 

4.      רכישת שירות באמצעות האתר, תשלום ואופן ביטול העסקה

4.1.        השירות המוצע ע"י החברה למשתמש במסגרת האתר הינו כמפורט בסעיף ‏2.1 לעיל.

4.2.        לצד כל קליניקה המפורסמת באתר, מופיעים פרטי הקליניקה, לרבות מחיר השכירות, משך וסוג השכירות (שכירות שעתית, חודשית, משמרת וכו'), הציוד הקיים בקליניקה (ככל שקיים), מה כוללת השכירות (ובכלל זה – האם השכירות כוללת גם קבלת שירותים נלווים כמו מזכירות, ציוד משרדי) וכיוצ"ב מידע כפי שנמסר ע"י המשכיר ובאחריותו.

4.3.        מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏5 להלן, החברה אינה אחראית לפרטי הקליניקה שיפורסמו ע"י המשכיר. באחריות השוכר לבצע כל בדיקה שימצא לנכון לצורך בדיקת כדאיות העסקה (ובכלל זה בדיקות והשוואות מחירים, בדיקת נכונות ואמינות הנתונים וכו').

4.4.        שוכר אשר מעוניין לפנות למשכיר לצורך שכירת קליניקה (ו/או קבלת נתונים נוספים אודות הקליניקה ובכלל זה שריון הקליניקה ו/או בירור אודות זמינותה לשכירות בתקופה מסוימת, יהיה רשאי (א) לפנות לחברה באמצעות האתר או טלפונית, בשעות פעילות החברה המפורטות בסעיף ‏9.2.8 להלן. לאחר קבלת פניה כאמור, תעביר החברה את פנייתו של השוכר למשכיר הרלבנטי להתייחסותו; או (ב) לבדוק באתר את זמינות הקליניקה לשכירות בטווחי הזמן וסוג השכירות המבוקשים על ידו, ולפנות למשכיר באמצעות האתר בבקשה לפרטים נוספים ו/או לשכירות ו/או שריון הקליניקה בתאריכים המבוקשים.

4.5.        השוכר מודע לכך שלמשכיר מוקנה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בדבר המענה לפנית השוכר, ובכלל זה החלטתו לאשר לשוכר כלשהוא לשכור את הקליניקה שפורסמה על ידו. בהתאם, לא כל בקשה לשריון קליניקה לתקופה מסוימת (בין באמצעות שריון באתר ו/או באמצעות פנית השוכר לחברה בשעות הפעילות, בבקשה לשריון הקליניקה) תתקבל ותאושר. כמו כן, המשכיר עשוי לבקש מהחברה ו/או מהשוכר פרטים נוספים אודות השוכר (מתוך שדות הנתונים המופיעים באתר, לרבות אלה שאינם שדות חובה), לצורך קבלת החלטה.

4.6.        בכפוף להוראות סעיפים ‏2.6 ו- ‏3.1.9 לעיל, השוכר והמשכיר יהיו רשאים לתקשר ביניהם באמצעות משלוח הודעות באתר (לרבות צ'אט פנימי ו/או פורומים ו/או בלוגים ו/או כל אפשרות אחרת ליצירת קשר בין המשכיר לשוכר, אם וככל שיהיו קיימים באתר), או באמצעות הפנית בקשה לחברה באמצעות פניה טלפונית בשעות פעילות החברה. מובהר בזאת כי כל הוראות סעיף ‏3 יחולו, בשינויים המחויבים, על כל התכתבות בין המשתמשים באתר. המשתמש מתחייב לא לנצל לרעה את אפשרויות יצירת הקשר העומדות לרשותו באתר, ולא להפר באמצעותן את תנאי השימוש.

4.7.        ככל שמשכיר אישר, לפי שיקול דעתו, את בקשתו של שוכר כלשהוא לשכירות הקליניקה, ובמסגרת זו גם את זהות השוכר וכל תנאי העסקה ביניהם, ישלח אישור לתיבת הדוא"ל של השוכר (להלן: "המועד הקובע"). החברה לא תישא באחריות לאי קבלת דוא"ל מאשר במועד הקובע אם השוכר הגביל ו/או חסם את תיבת הדוא"ל שברשותו לקבלת תכנים מסוג זה ו/או ככל שהודעה כאמור לא הגיעה ליעדה מכל סיבה שהיא. השוכר יידרש לשלם את סכום השכירות עבור הקליניקה (בהתאם לסכום הנקוב באתר), בהתאם לתקופת השכירות, סוג השכירות וסכום השכירות שסוכמו בינו לבין המשכיר (להלן: "דמי השכירות"). מובהר בזאת כי לא יתבצע כל תשלום ישיר של דמי השכירות בין המשכיר לשוכר, ודמי השכירות ישולמו ע"י השוכר לחברה, באמצעות: (א) כרטיס אשראי, בהתאם לאפשרות התשלום המוצעת באתר; או (ב) באמצעות פניה טלפונית לחברה בשעות הפעילות (כמפורט בסעיף ‏9.2.8 להלן), ומסירת פרטי כרטיס אשראי לחברה. 

4.8.        בעצם השימוש באתר, המשכיר מאשר כי תשלום דמי השכירות ע"י השוכר לחברה כמוהו כתשלום דמי השכירות ע"י השוכר למשכיר.

4.9.        מועדי התשלום של דמי השכירות:

4.9.1.   דמי השכירות בגין שכירות שעתית ישולמו ע"י השוכר לחברה מראש, וזאת עבור מלוא תקופת השכירות השעתית. ככל שמדובר בשכירות קליניקה באופן מיידי, דמי השכירות ישולמו באופן מיידי באתר או באמצעות פניה טלפונית לחברה בשעות הפעילות. ביחס לשכירות קליניקה שאינה מיידית, דמי השכירות בגין שכירות שעתית ישולמו עד ולא יאוחר מיום עסקים אחד מהמועד הקובע.

4.9.2.   דמי השכירות בגין שכירות משמרת  ו/או שכירות חודשית ישולמו ע"י השוכר לחברה על בסיס חודשי מראש, עד ולא יאוחר מיום עסקים אחד מהמועד הקובע, וזאת עבור מלוא תקופת שכירות המשמרת או השכירות החודשית, לפי העניין.

4.9.3.   דמי השכירות בגין שכירות שנתית ישולמו ע"י השוכר לחברה מראש, עד ולא יאוחר מיום עסקים אחד מהמועד הקובע, עבור מלוא תקופת השכירות השנתית.

4.9.4.   בכפוף למדיניות חברת האשראי הרלבנטית, החברה עשויה לאפשר חלוקה של דמי השכירות עבור סוגי שכירויות מסוימים, לתשלומים. מידע כאמור (לרבות ביחס לפריסת תשלומים בקרדיט) יפורסם בעמוד הרלבנטי באתר.

4.10.     לאחר ובכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום של מלוא דמי השכירות ע"י השוכר: (א) הקליניקה שהושכרה לשוכר תסומן כתפוסה למשך כל תקופת השכירות הרלבנטית; (ב) החברה תשלח לשוכר קבלה על דמי השכירות ששולמו על ידו לחברה; (ג) החברה תעביר למשכיר את דמי השכירות ששולמו ע"י השוכר, בניכוי עמלת החברה שתקבע בין המשכיר לחברה, בהתאם למועדים ותנאי התשלום שיסוכמו בין החברה לבין המשכיר; (ד) המשכיר ישלח לשוכר חשבונית בגין מלוא דמי השכירות ששולמו על ידו.

4.11.     אי קבלת אישור מחברת האשראי על ביצוע התשלום של מלוא דמי השכירות ע"י השוכר ו/או אי תשלום מלוא דמי השכירות ע"י השוכר במועדי התשלום המפורטים בסעיף ‏4.9 לעיל (בהתאם לכל סוג שכירות), מכל סיבה שהיא, כמוהם כויתור מצד השוכר על שכירות הקליניקה. במצב זה, הקליניקה הרלבנטית תיחשב כפנויה לשכירות, ולשוכר לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.

4.12.     ביטול עסקת השכירות בין המשכיר לשוכר:

4.12.1.                     ביטול שכירות שעתית –

4.12.1.1.             שכירות שעתית ניתנת לביטול בהודעה בכתב של 24 שעות לפחות לפני שעת השכירות הראשונה, מבלי שהשוכר יחויב בקנס כספי כלשהוא. הודעת הביטול תימסר ע"י השוכר לחברה טלפונית בשעות הפעילות, או תימסר ע"י השוכר ישירות למשכיר באמצעות האתר. המועד הקובע לקבלת הודעת הביטול הינו המועד אשר יופיע במערכות החברה. 

4.12.1.2.             ככל שבוטלה השכירות השעתית לפי האמור בסעיף ‏4.12.1.1 לעיל, כי אז יזוכה השוכר במלוא דמי השכירות ששולמו על ידו בגין השכירות השעתית. זיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של השוכר (בהתאם לפרטים שימסור השוכר לחברה) תוך/עד 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה, לפי רישומי החברה במערכות החברה.

4.12.1.3.             ככל שהודעת הביטול התקבלה לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף ‏4.12.1.1 לעיל (לפי רישומי החברה במערכות החברה) מכל סיבה שהיא, כי אז השוכר יחויב במלוא דמי השכירות בגין השכירות השעתית של הקליניקה, ולא יהיה זכאי לקבל החזר כספי מכל סוג שהוא.

4.12.1.4.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהוא לתקלות או טעויות מכל מין וסוג, אשר מנעו או עיכבו את קבלת הודעת המשתמש על ביטול השכירות השעתית. האחריות המלאה על משלוח הודעת הביטול במועדה ועל קבלתה ע"י החברה הינה על השוכר בלבד, ולשוכר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

4.12.2.                     ביטול שכירות משמרת/חודשית –

4.12.2.1.             שכירות משמרת ושכירות חודשית ניתנות לביטול בהודעה בת לפחות 30 יום טרם תחילת תקופת השכירות, מבלי שהשוכר יחויב בקנס כספי כלשהוא. הודעת הביטול תימסר ע"י השוכר לחברה טלפונית בשעות הפעילות, או תימסר ע"י השוכר ישירות למשכיר באמצעות האתר. המועד הקובע לקבלת הודעת הביטול הינו המועד אשר יופיע במערכות החברה.

4.12.2.2.             ככל שבוטלה שכירות משמרת או שכירות חודשית לפי האמור בסעיף ‏4.12.2.1 לעיל, כי אז יזוכה השוכר במלוא דמי השכירות ששולמו על ידו (ביחס לשכירות המשמרת או השכירות החודשית, לפי העניין). זיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של השוכר (בהתאם לפרטים שימסור השוכר לחברה), תוך/עד 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה, לפי רישומי החברה במערכות החברה.

4.12.2.3.             ככל שהודעת הביטול התקלה לאחר חלוף המועד הקבוע בסעיף ‏4.12.2.1 לעיל, מכל סיבה שהיא, כי אז יחויב השוכר במלוא דמי השכירות החודשים (עבור שכירות המשמרת או השכירות החודשית, לפי העניין).

4.12.2.4.             החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהוא לתקלות או טעויות מכל מין וסוג, אשר מנעו או עיכבו את קבלת הודעת המשתמש על ביטול שכירות המשמרת או השכירות החודשית, לפי העניין. האחריות המלאה על משלוח הודעת הביטול במועדה ועל קבלתה ע"י החברה הינה על השוכר בלבד, ולשוכר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

4.13.     תנאי הביטול המופיעים בסעיף ‏4.12 לעיל על כל תתי סעיפיו ביחס לכל סוגי השכירויות גוברים על כל תנאי ביטול הקיימים, אם וככל שקיימים, בהסכם השכירות בין השוכר למשכיר ו/או כל מסמך או הסכמה אחרת (בין בכתב ובין בע"פ) בין השוכר למשכיר.

4.14.     המחירים הנקובים באתר לא כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. בהתאם, לכל סכום המופיע באתר יתווסף מע"מ לפי שיעורו בדין ביום התשלום, והשוכר ידרש לשלם את מלוא סכום זה.

4.15.     כל משתמש יישא על אחריותו וחשבונו כל עלות, מס, חיוב וכיוצ"ב הוצאות בקשר להתקשרות בין הצדדים בקשר לשכירות הקליניקה

 

5.      היעדר אחריות

5.1.        האתר וכל החומרים שבו (בין אלה שהועלו ע"י החברה ובין חומרי משתמש, כהגדרתם להלן) הינו במה להצגה והעברת מידע כללי בלבד, כמפורט בסעיף ‏2.1 לעיל. אחריותה הבלעדית של החברה מתמצה בהעברת פנית שוכר (לפי בקשתו, בין מכח פניה טלפונית ובין באמצעות האתר) למשכיר, ולאחר ובכפוף להסכמת המשכיר (לפי שיקול דעתו) להשכיר לשוכר קליניקה לתקופה מסוימת – בגבית דמי השכירות מהשוכר, והעברתם למשכיר (בניכוי עמלה). כמו כן, החברה תפעל בהתאם להוראות סעיף ‏4.12 לעיל (על תתי סעיפיו) בכל הקשור לביטול עסקת השכירות בין השוכר למשכיר

5.2.        אין לראות באתר ו/או בחברה כמי שמפרסמת חומרים ו/או חומרי משתמשי באתר (לרבות באמצעות צ'אטים, פורומים, בלוגים וכו') כמי שנושאת באחריות ו/או חבות בכל הקשור לקליניקות ו/או בגינן (ובכלל זה לכל עסקה שתתבצע בין משתמשים כלשהם). מובהר בזאת כי החברה אינה בעלת הקליניקות ו/או בעלת כל זכות מכל סוג שהוא בהן או בחלקן, ואינה נותנת כל מצג ו/או אחריות ו/או המלצה ו/או יעוץ ו/או התחייבות ו/או הצהרה ו/או הבעת דעה, והכל, במישרין או בעקיפין, לגבי הקליניקות ו/או כל מידע או נתון המועלה ע"י משתמש ביחס אליהן, ובכלל זה בקשר לטיבן, איכותן, אמינות, אי הפרת זכויות קנייניות, חוזיות או אחרות, אפשרות סחירותן והתאמת לצרכי המשתמש ו/או לצורך או מטרה כלשהם, וכן אינה נותנת כל התחייבות או מצג בקשר למשתמש כלשהוא ו/או בקשר לדיוק, שלמות, עדכניות ו/או היעדר שגיאות בנתונים שיוצגו ע"י משתמש בקשר עם הקליניקות ו/או משום התחייבות כלשהיא מצד החברה כי תתבצע התקשרות כלשהיא בין משכיר לשוכר בקשר עם הקליניקות.

5.3.        ידוע לך כי החברה אינה בודקת את החומרים (לרבות חומרי משתמש) שמועלים לאתר ע"י משתמשים (ובכלל זה כל נתון, מחיר, מידע או פרט הנלווה אליהם), והם מוצגים AS IS כפי שהמשתמש פרסם אותם באתר. התמונות מוצגות להמחשה בלבד. החברה אינה נושאת באחריות כלשהיא לחומרים ו/או לחומרי המשתמש (לרבות לתוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם), ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים ובחומרי המשתמש שבאתר, ולתוצאותיהם.

 

5.4.        אין להסתמך על כל חומר באתר (לרבות חומר משתמש) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה שלך לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר (לרבות חומרי המשתמש) מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיך הינה באחריותך המלאה והבלעדית, ואתה פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לכך בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על החומרים, ובכלל זה על חומרי המשתמש.

5.5.        מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ביצוע והשלמת העסקה להשכרת הקליניקה ע"י המשכיר לשוכר, ושכירות הקליניקה ע"י השוכר מהמשכיר, לרבות כל הקשור ו/או הכרוך בכך, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה חתימה על הסכם שכירות, תקופת השכירות, סכום השכירות וכיוצ"ב תנאים הקשורים במישרין או בעקיפין לשכירות הקליניקה, הינה ביחסים שבין השוכר והמשכיר בלבד. החברה אינה צד להסכם השכירות בין המשכיר לשוכר (לרבות לכל סיכום או הסכמה מסחרית או אחרת שתושג, ככל שתושג, בין השוכר למשכיר, בין בכתב (לרבות באמצעות האתר) ובין בע"פ) ו/או לכל סכסוך /ואו מחלוקת שיתגלעו, אם וככל שיתגלעו, בין השוכר למשכיר. כל אלה ינוהלו במישרין בין הצדדים לעסקה (דהיינו, השוכר והמשכיר), ללא כל מעורבות, אחריות ו/או חבות מצד החברה. המשתמש פוטר בזאת את החברה באופן מלא, סופי ומוחלט מכל חבות ו/או אחריות מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לו (לרבות לכל נזק, תביעה, דרישה, חבות, חיסרון כיס, הפסד או הוצאה), ומוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה (כספית או אחרת) שתהיה לו כלפי החברה בקשר עם האמור.

5.6.        החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. כמו כן, מובהר בזאת כי האתר עודנו בשלבי בניה. לפיכך, החברה אינה מתחייבת כי כל אחת מאפשרויות הפעולה המנויות בתנאי השימוש (ובכלל זה, אפשרויות תשלום ו/או בירור פרטים ו/או יצירת קשר וכו') יהיו בהכרח פעילות וישימות במלואן באיזה מהאופנים המוצגים בתנאי השימוש. המשתמש ידרש לבצע פעולות רק באמצעות האפשרויות הישימות בלבד, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל כך, לרבות בשל אי יכולת לבצע פעולה כלשהיא באמצעות האתר. 

5.7.        החברה עשויה להציע באתר, לפי שיקול דעתה, תנאי התקשרות בין שוכר למשכיר בקשר לשכירת הקליניקות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השימוש שיעשה ע"י משתמש כלשהוא בתנאים התקשרות כאמור, אם וככל שייעשה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה אינה מתחייבת כי תנאי ההסכם יתאימו לדרישות חוק ו/או לצרכי המשתמש ו/או יהיו לשביעות רצונו. החברה אינה מספקת למשתמש כלשהוא יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג אחר, ומדובר בשירות המוצע לצורך הנוחיות בלבד שהשימוש בו הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.

5.8.        החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שחומרי המשתמש וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר (לרבות פרטי אשראי) יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

 

6.      חומרי המשתמש

6.1.        המשתמש הינו הבעלים ובעל מלוא הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) בפרטי המשתמש, פרטי הקליניקה ובכל חומר אחר או נוסף שיועלה על ידו לאתר (לעיל ולהלן, ביחד: "חומרי המשתמש"). בעצם העלאת חומרי המשתמש לאתר המשתמש מצהיר, מתחייב ומאשר כדלקמן:

6.1.1.   המשתמש בעל מלוא הזכויות המוסריות והקנייניות בחומרי המשתמש, כי חומרי המשתמש לא מפרים ו/או לא יפרו זכות יוצרים ו/או זכות קניינית אחרת של צד ג' כלשהוא, כי לא יהיה בפרסומם באתר ו/או בשימוש שיעשה בהם ע"י החברה ו/או מי מטעמה ו/או משתמשים אחרים משום הפרה של זכויות קניין רוחני, כי אין מניעה חוקית או מניעה אחרת כלשהי, לרבות מצד צדדים שלישיים, לפרסם את החומרים באתר, והינך מסכים לשימושים שייעשו בחומרי המשתמש ע"י החברה בהתאם לתנאי שימוש אלה.

 

6.1.2.   חומרי המשתמש הינם אותנטיים, נכונים ואינם מטעים. בכלל זה, המשתמש מתחייב כי לא בוצעה בתמונות שיועלו לאתר (במסגרת חומרי המשתמש) כל פעילות עיבוד או עריכה (לרבות פעולת ריטוש, פוטושופ וכו'). 

 

6.1.3.   משתמש שהינו משכיר – מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של הקליניקה ו/או בעל זכות השימוש בקליניקה, והוא בעל הרשאה חוקית לפרסם את הקליניקה באתר, להציע אותה להשכרה ולהשכיר אותה לשוכר. כמו כן, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏3 לעיל, המשכיר מצהיר כי פרטי הקליניקה אוטנטיים ולא יפרסם כל חומר שיש ו/או עלול ליצור הטעיה.  

6.1.4.   המשתמש מקנה לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לא בלעדית, לא מוגבלת בזמן, ללא תמורה או כל זכות לקבלת תמלוגים, ניתנת להעברה, לעשות שימוש בחומרי המשתמש באתר (לרבות פרסומם, העברתם, הפצתם, מחיקתם), לשימושים ולמטרות המפורטים בפרק ב' כפי שיידרשו לצורך הפעלת האתר ו/או הצעת השירות המוצע ע"י החברה באמצעות האתר למשתמשים בו להלן (להלן: "זכות השימוש בחומרי המשתמש"), והכל – מבלי שהמשתמש ו/או כל מי מטעמו יהיה זכאי לכל תמורה ו/או טובת הנאה או תמלוגים מטעם החברה ו/או מכל גורם אחר בגין זכות השימוש בחומרי המשתמש, בין בהווה ובין בעתיד, ולא יהיו למשתמש תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן (בין כספיות ובין אחרות) בקשר עם מתן זכות השימוש בחומרי המשתמש לחברה ו/או כל שימוש שיעשה בה ע"י החברה בהתאם לפרק ב'.

 

6.1.5.   המשתמש יפצה ותשפה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים ופגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או זכות אחרת של צד ג' ו/או נזק בגין הפרת התחייבויות המשתמש כאמור לעיל.

 

6.2.        ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שכל חומר אשר יועבר בינו לבין משתמש אחר באתר (לרבות במסגרת בלוגים ו/או פורומים ו/או צ'אטים פנימיים) יהיה חשוף בפני החברה, והחברה תהא רשאית לבצע בקרה על חומרים אלה כדי לוודא עמידת המשתמש בתנאי השימוש, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך (לרבות בשל פגיעה בפרטיות או הפרת סודיות). 

 

7.      קניין רוחני

7.1.        למעט חומרי המשתמש, ביחסים בין המשתמש לבין החברה, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו התכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

7.2.        החברה מקנה לך את הזכות לעשות שימוש בחומרים, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

7.2.1.   החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלך באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

 

7.2.2.   אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

 

7.2.3.   למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.

 

7.2.4.   אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

 

8.      הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר (ו/או באיזה מהחומרים שבו, לרבות חומרי משתמש או חומרים בבעלות צד שלישי), ו/או מאי יכולת שימוש באתר (ו/או באיזה מהחומרים שבו, לרבות חומרי משתמש או חומרים בבעלות צד שלישי), ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר (לרבות חומרי משתמש וחומרים בבעלות צד שלישי) ו/או תוצאת התקשרות או היעדר התקשרות בין משכיר לשוכר ו/או תוצאות ביטול עסקת השכירות בין שוכר למשכיר), ו/או שימוש, אי יכולת לעשות שימוש באתר אחר המקושר לאתר או שהאתר יוצר קישור אליו (לרבות באיזה מתכניהם או החומרים המצויים בהם) ו/או הסתמכות על אתרים כאמור, ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר (ו/או בכל אתר מקושר) או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל - גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

פרק ב' - מדיניות פרטיות

9.      איסוף מידע - כללי

9.1.        בעת השימוש שלך באתר, החברה אוספת אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר, מידע. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע באמצעות האתר, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בעצם שימושך באתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

9.1.1.   "מידע אישי" - מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי, ונמסר על ידך ביודעין באתר (לרבות כל מידע שתמסור ו/או תעלה לאתר במסגרת פרטי משתמש, חומרי משתמש, אמצעי תשלום, תוכן מילולי וכו'). 

9.1.2.   "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר (למשל - סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש, המקומות בהם ביקר המשתמש באתר וכו'). מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

9.2.        בעצם הרישום לאתר והשימוש בו, הינך מצהיר, מסכים, מתחייב ומאשר כדלקמן:

9.2.1.   פרטי המשתמש שמסרת באתר שלך, הם נכונים ומדויקים;

9.2.2.   בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה (טלפונית או באמצעות האתר) את פרטי המשתמש ו/או כל מידע אחר באתר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי המשתמש לא תוכל להירשם לאתר ולקבל את שירותי החברה באמצעות האתר.

9.2.3.   ידוע לך ואתה מסכים להיכלל במאגר מידע של החברה, אשר ירשם כדין אצל רשם מאגרי מידע שמטרותיו הן: גביה; העברת תשלומים וביצוע פעולות זיכוי/מתן החזר כספי למשתמש (ככל שנדרש); דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; מתן שירות ללקוחות; ניתוח הרגלי גלישה והתנהגות צרכנים, לצורך שיפור וטיוב השירות ללקוח; משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים בקשר עם פעילות האתר והשירותים המוצעים בו ע"י החברה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים.

9.2.4.   כמו כן, ידוע לך ואתה מסכים שהחברה תעביר את פרטי המשתמש ו/או חומרי המשתמש למשתמש אחר ו/או צדדי ג' אחרים לפי בקשתך, בהתאם לסוג השירות שהזמנת/רכשת באמצעות האתר. בכלל זה, משתמש שהינו שוכר מסכים שהחברה תעביר את פרטיו למשתמש שהינו משכיר, ומשתמש שהינו משכיר מסכים שהחברה תעביר את פרטיו למשתמש שהינו שוכר – והכל, ככל שהאמור קשור לשכירות הקליניקה הרלבנטית. כמו כן, החברה תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש ו/או חומרי המשתמש לחברת אשראי לצורך גבית התשלום עבור השירות שהזמנת/רכשת באתר, וכן תהא רשאית לפנות אל חברת האשראי אם וככל שיידרש לצורך ביטול עסקה. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בהקשר לשימוש באתר. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין.

9.2.5.   ככל שסימנת באתר (ובכלל זה בדפי נחיתה או באנרים המצויים בו) כי הינך מעוניין לקבל מהחברה עדכונים ו/או חומרים ו/או ניוזלטר, הרי שהינך מסכים לקבל מהחברה חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או שירותיה השונים באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS), מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת. ידוע לך כי הינך רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת על ידי משלוח הודעת סירוב להחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

9.2.6.   ידוע לך והינך מסכים כי חומרי המשתמש (כהגדרתם להלן) נשמרים ו/או עשויים להישמר ע"י החברה בענן צד ג', מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

9.2.7.   בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הינך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

9.2.8.  הינך רשאי לפנות לחברה, בפניה טלפונית בימים א' - ה' בין השעות 8:30 – 20:00 בטל' 052-6097847, או באמצעות האתר (באמצעות לשונית "צור קשר") לצורך יצירת קשר, רישום לאתר, קבלת תמיכה טכנית, סיוע בתפעול האתר ו/או ברכישת/הזמנת שירות מכוחו, ביצוע תשלומים וביטול עסקה. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.

9.3.        מידע אישי שתמסור באתר ייחשב בלתי סודי, בלתי קנייני ולא מוגן, ועל ידי מסירתו באתר הינך מצהיר כי המידע האישי הוא מקורי שלך ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

9.4.        מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏10 להלן, מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירותים מוצעים בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

 

10.   שימוש בעוגיות וב- Google Analytics

10.1.     החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

10.2.     חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

10.3.     מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת האתר החברה עשויה לעשות שימוש ב- Google Analytics על מנת לנתח את התנהגות הגלישה שלך באתר, כמות הגולשים באתר, דרכי ההגעה של המשתמש לאתר, וכן כדי להבין טוב יותר את הצרכים שלך בעת השימוש באתר ולהתאים תכנים ו/או פרסומות באתר לחיפושים המבוצעים על ידך. השימוש ב- Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google אותם ניתן למצוא בכתובת:  https://goo.gl/VFwvLc.

 

פרק ג' - כללי

11.   למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו אינם חלים על האתר ו/או החברה ו/או על עסקאות אשר יבוצעו ע"י משתמשים באמצעות האתר ו/או באמצעות החברה (לרבות באמצעות פניה טלפונית לחברה) בקשר לשירותים המוצעים באתר ע"י החברה.

12.   האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוסך חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

13.   החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונכם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש תנאים כללים אלה.

14.   לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד.

15.   אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

16.   ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

17.   אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

18.   תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו-החברה  בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו-החברה  ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

19.   על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.